Publishing School Kraków

Sukcesem „Publishing School” są sukcesy zawodowe jej Absolwentów – to motto szkoły.

Szkoła uczy nowoczesnych zawodów , które umożliwiają pracę, wzbogaca  wiedzę i doświadczenie słuchaczy, wyzwala kreatywność, poszerza zainteresowania i umiejętności praktyczne w obszarze poligrafii, reklamy, grafiki i mediów.

Publishing School istnieje od 1998 r., jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa. Jest to szkoła zaoczna, dla dorosłych, policealna. Specjalnością Szkoły jest lifelong learning, czyli nauczanie przez całe życie. Dlatego w „Publishing School” nie ma górnej granicy wieku przyjmowanych kandydatów. W zawodach, zwłaszcza medialnych, trzeba się uczyć zawsze.

Szkoła kształci grafików komputerowych w pięciu specjalnościach zawodowych:

Grafika poligraficzna DTP – współczesna poligrafia wykorzystuje innowacyjne rozwiązania techniczne, zmusza do nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności.

Grafik web designer – nowoczesne tworzenie stron www na komputery i urządzenia mobilne. Nowe technologie web: HTML5, CSS, JavaScript, web usability.

Graficzne kreowanie kampanii reklamowych – jak projektować reklamy i dopasować je dla grupy docelowej, jak budować strategię marki?

Grafika 3D wizualizacje i animacje komputerowe – umiejętności tworzenia grafiki i animacji 3D do wykorzystania w grach, wideo, architekturze są koniecznością w pracy grafików multimedialnych.

Publikacje elektroniczne (e-publikacje) – aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku wydawniczego, koniecznością jest umiejętność tworzenia e-publikacji na tablety i inne mobilne urządzenia.

Kształcenie odbywa się na podstawie opracowanych przez szkołę „Podstaw programowych” oraz autorskich „Programów nauczania”. Szkoła prowadzi, opracowane przez siebie na podstawie analizy rynku, kursy specjalistyczne: uzupełniające wiedzę zawodową, podnoszące kwalifikacje, wyrównujące deficyty umiejętności zawodowych.

Dla każdego zawodu stworzony został własny, chroniony prawem i ciągle aktualizowany, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, autorski program nauczania, za sprawą doskonale wykształconej kadry wykładowców.  Szkoła prowadzi samokształcenie nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz w innych formach jak: targi branżowe w kraju i za granicą, udział w szkoleniach, konferencjach branżowych i środowiskowych, realizacji prac doktorskich.

Szkoła utrzymuje od lat bardzo dobre kontakty ze środowiskiem firm poligraficznych i reklamowych, z wieloma firmami ma podpisane listy intencyjne o stałej współpracy. Od 12 lutego 2014 r. „Publishing School” jest członkiem prestiżowego małopolskiego Klastra Poligraficznego – nowoczesnej organizacji kilkunastu firm stymulujących rozwój branży.

Media są obecnie najszybciej zmieniającym się obszarem. Optymalizacja kształcenia, otwarcie nowych kierunków, pozyskanie dodatkowych środków finansowych z funduszy UE na rozwój, kontynuowanie współpracy z firmami z branży poligraficznej i rozszerzenie jej o firmy z obszaru reklamy, to cele jakie przyświecają szkole na najbliższe lata.  Zespół opracowujący „Koncepcję pracy Szkoły” złożony z dyrekcji oraz członków Rady Pedagogicznej, ocenia, iż założenia są realne. Spokojna, wytrwała, systematyczna i wspólna praca  całego zespołu „Publishing School” to szansa stabilny rozwój.