Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Instytut jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z ponad 65-letnia tradycją kształcenia papierników na poziomie akademickim, prowadząca badania w zakresie technologii oraz eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych.

Misją Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest innowacyjny rozwój naukowy w zakresie celulozownictwa, papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii oraz doskonalenie systemu kształcenia, w tym gromadzenie, przetwarzanie wiedzy, a także zwiększenie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w czterech zakładach:

Technologii Włóknistych Mas Papierniczych,

Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego,

Maszyn Papierniczych i Przetwórczych,

Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych.

Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, jedynego w kraju posiadającego unikatowe specjalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne, umożliwia realizowanie  projektów badawczych, od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu, do wdrożenia w skali przemysłowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna Instytutu, w tym nowoczesne stanowiska badawcze oraz wiele urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej i technicznej.

Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu, Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Instytutu z przedstawicielami przemysłu i organizacjami w tym z Małopolskim Klastrem Poligraficznym.  Pomoc ta obejmuje takie formy jak: praktyki, staże, sponsorowanie wycieczek specjalistycznych, ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, gdzie przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienie procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a studentom daje możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. Rokuje to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z największych ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie