Szkolnictwo Poligraficzne

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

 

 

„Dajemy studentom najtrwalszy kapitał na rynku pracy – wiedzę.”

70-cio letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich,  praca nad  poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej, nowoczesność i otwartość na zmiany – to największe atuty Politechniki Krakowskiej.

Uczelnia działa na rzecz tworzenia europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Łączy nauki techniczne z matematycznymi, przyrodniczymi, ekonomicznymi, prawnymi, humanistycznymi z wykorzystaniem technologii informacyjnych.

Obecnie uczelnia kształci prawie 17 tys. Studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie znajduje się ponad 25 kierunków ( I stopień ) na 7 wydziałach:

 • Architektury
 • Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • Inżynierii Lądowej
 • Inżynierii Środowiska
 • Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • Mechaniczny

Wielu z pośród prawie 1200 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści.. Uczestniczą  w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym Dzięki nim mury Politechniki Krakowskiej opuściło około 78 tys. Absolwentów bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Absolwenci uczelni mogą ubiegać się o tytuł inżyniera europejskiego, nadawany przez FEANI, który ułatwia pracę w krajach europejskich. Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych przeprowadza egzamin z języka angielskiego TELC – uznawany w UE. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z zagranicą w ramach tzw. Programów europejskich: SOCRATES – ERASMUS, CEEPUS, COPERNICUS, COST.

W roku akademickim 2015/16  na Wydziale Mechanicznym, otwarty został nowy kierunek: Inżynieria produkcji, który jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów dostosowanym do potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz wymogów rynku pracy, umożliwiającym uzyskanie wiedzy z zakresu projektowania wyrobów i procesów, podstaw sterowania, eksploatacji, organizacji oraz zarządzania procesami wytwarzania. Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwiają uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej związanej z procesami i systemami produkcyjnymi w ramach jednej z czterech specjalności:

 • Inżynieria wytwarzania
 • Systemy CAD/CAM
 • Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
 • Techniki multimedialne i poligraficzne

W ramach specjalności: Techniki multimedialne i poligraficzne uczelnia kształci inżynierów  wykorzystujących w swojej pracy nowoczesne techniki i technologie informacyjne oraz wiedzę o technologiach druku i stosowanych urządzeniach poligraficznych.

Kierownikiem specjalności jest: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, pod jego okiem studenci mogą poznać m.in.: nowoczesne metody tworzenia grafiki komputerowej i analizę obrazów, nowoczesne techniki i technologie poligraficzne, tworzenie ruchomych obrazów i montaż filmów, podstawy akustyki, wykorzystanie technik multimedialnych w inżynierii produkcji.

W ramach tej specjalności nawiązana została współpraca z Małopolskim Klasterem Poligraficznym. Współpraca polega na wsparciu ze strony członków Klastra w postaci organizacji  warsztatów i praktyk zawodowych  dla studentów oraz organizacji konkursów graficznych.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy, tak aby każdy absolwent na rynku pracy mógł wybierać spośród największej ilości interesujących ofert, zgodnie z promującym uczelnię hasłem:

POLIECHNIKA KRAKOWSKA – PROSTA DROGA DO KARIERY.

Zobacz prezentacje

 

Publishing School Kraków

 

 

Sukcesem „Publishing School” są sukcesy zawodowe jej Absolwentów – to motto szkoły.

Szkoła uczy nowoczesnych zawodów , które umożliwiają pracę, wzbogaca  wiedzę i doświadczenie słuchaczy, wyzwala kreatywność, poszerza zainteresowania i umiejętności praktyczne w obszarze poligrafii, reklamy, grafiki i mediów.

Publishing School istnieje od 1998 r., jest zarejestrowana w Rejestrze Szkół prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa. Jest to szkoła zaoczna, dla dorosłych, policealna. Specjalnością Szkoły jest lifelong learning, czyli nauczanie przez całe życie. Dlatego w „Publishing School” nie ma górnej granicy wieku przyjmowanych kandydatów. W zawodach, zwłaszcza medialnych, trzeba się uczyć zawsze.

Szkoła kształci grafików komputerowych w pięciu specjalnościach zawodowych:

Grafika poligraficzna DTP – współczesna poligrafia wykorzystuje innowacyjne rozwiązania techniczne, zmusza do nieustannego doskonalenia wiedzy i umiejętności.

Grafik web designer – nowoczesne tworzenie stron www na komputery i urządzenia mobilne. Nowe technologie web: HTML5, CSS, JavaScript, web usability.

Graficzne kreowanie kampanii reklamowych – jak projektować reklamy i dopasować je dla grupy docelowej, jak budować strategię marki?

Grafika 3D wizualizacje i animacje komputerowe – umiejętności tworzenia grafiki i animacji 3D do wykorzystania w grach, wideo, architekturze są koniecznością w pracy grafików multimedialnych.

Publikacje elektroniczne (e-publikacje) – aby sprostać wymaganiom współczesnego rynku wydawniczego, koniecznością jest umiejętność tworzenia e-publikacji na tablety i inne mobilne urządzenia.

Kształcenie odbywa się na podstawie opracowanych przez szkołę „Podstaw programowych” oraz autorskich „Programów nauczania”. Szkoła prowadzi, opracowane przez siebie na podstawie analizy rynku, kursy specjalistyczne: uzupełniające wiedzę zawodową, podnoszące kwalifikacje, wyrównujące deficyty umiejętności zawodowych.

Dla każdego zawodu stworzony został własny, chroniony prawem i ciągle aktualizowany, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, autorski program nauczania, za sprawą doskonale wykształconej kadry wykładowców.  Szkoła prowadzi samokształcenie nauczycieli w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz w innych formach jak: targi branżowe w kraju i za granicą, udział w szkoleniach, konferencjach branżowych i środowiskowych, realizacji prac doktorskich.

Szkoła utrzymuje od lat bardzo dobre kontakty ze środowiskiem firm poligraficznych i reklamowych, z wieloma firmami ma podpisane listy intencyjne o stałej współpracy. Od 12 lutego 2014 r. „Publishing School” jest członkiem prestiżowego małopolskiego Klastra Poligraficznego – nowoczesnej organizacji kilkunastu firm stymulujących rozwój branży.

Media są obecnie najszybciej zmieniającym się obszarem. Optymalizacja kształcenia, otwarcie nowych kierunków, pozyskanie dodatkowych środków finansowych z funduszy UE na rozwój, kontynuowanie współpracy z firmami z branży poligraficznej i rozszerzenie jej o firmy z obszaru reklamy, to cele jakie przyświecają szkole na najbliższe lata.  Zespół opracowujący „Koncepcję pracy Szkoły” złożony z dyrekcji oraz członków Rady Pedagogicznej, ocenia, iż założenia są realne. Spokojna, wytrwała, systematyczna i wspólna praca  całego zespołu „Publishing School” to szansa stabilny rozwój.

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

 

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (WSE) swoim znakiem rozpoznawczym uczyniła wysoką jakość kształcenia opartą na wiedzy i doświadczeniu specjalistów-praktyków oraz analizach rynku pracy. Uczelnia na bieżąco dostosowuje programy nauczania do aktualnych potrzeb pracodawców, kształci aktywnie poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod nauczania oraz dba o wszechstronny rozwój studentów. Działalność WSE to także liczne projekty badawczo-naukowe, szkolenia i kursy. WSE oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w ramach I i II stopnia oraz liczne kierunki studiów podyplomowych, często przygotowywanych we współpracy z partnerami biznesowymi. Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów oferty edukacyjnej jest ten związany z multimediami i grafiką. W ofercie Uczelni znajdują się: 

 1. studia I stopnia na kierunku "Grafika reklamowa i multimedia"
 2. studia podyplomowe "Grafika reklamowa i prasowa"
 3. studia podyplomowe "E-marketing"
 4. studia podyplomowe "E-commerce"

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

 

 

 

W skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych wchodzą Technikum Poligraficzno-Medialne nr 20 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 21.

W technikum kształcimy młodzież na czterech kierunkach:

 • technik cyfrowych procesów graficznych 
 • technik organizacji reklamy
 • fototechnik
 • technik procesów drukowania
 • technik procesów introligatorskich

Uczniowie poznają zasady projektowania grafiki komputerowej, składu tekstu, poligrafii, reklamy i fotografii. Pracują na nowoczesnym sprzęcie klasy PC i Macintosh oraz oprogramowaniu firm Adobe i Corel.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie  przygotowują się do trzech zawodów:

 • fotograf
 • drukarz
 • introligator

W trzyletnim toku kształcenia uczą się organizowania planu zdjęciowego, rejestrowania i obróbki obrazu, obsługi maszyn drukujących, wykonywania różnego rodzaju opraw i zdobień druków, wykorzystania nowych technologii w poligrafii.

Szkoła zyskała nowe pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny, dzięki projektowi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Adaptacja i modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego”. Dzięki tym działaniom kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych daje możliwość uzyskania przez uczniów wiedzy i umiejętności wymaganych przez współczesny rynek pracy. Jest to szansa na to, by każdy, kto chce zdobyć zawód poligrafa, grafika komputerowego, czy technika organizacji reklamy, zapewnić kształcenie na najwyższej klasy profesjonalnym sprzęcie.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczących w szkole, aktywnie współpracują z różnymi organizacjami jak np.: Print Promotion i Ausbildungszentrum Polygrafie w ramach specjalistycznych kursów w Niemczech, gdzie zapoznają się z najnowszymi trendami i technologiami. Uczniowie również biorą udział Polsko-niemieckiej wymianie młodzieży w ramach kursów, gier językowych i integracji.

 

Od 2012 roku Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych jest członkiem Małopolskiego Klastra Poligraficznego i współpracuje w zakresie druku cyfrowego, wsparcia dla szkoły w postaci materiałów dydaktycznych, współorganizacji konkursów graficznych, warsztatów dla uczniów, organizacji praktyk zawodowych.

 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Instytut jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z ponad 65-letnia tradycją kształcenia papierników na poziomie akademickim, prowadząca badania w zakresie technologii oraz eksploatacji maszyn papierniczych, przetwórczych i poligraficznych.

Misją Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest innowacyjny rozwój naukowy w zakresie celulozownictwa, papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii oraz doskonalenie systemu kształcenia, w tym gromadzenie, przetwarzanie wiedzy, a także zwiększenie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Instytutu jest realizowana w czterech zakładach:

 • Technologii Włóknistych Mas Papierniczych,
 • Technologii Papieru i Przetwórstwa Papierniczego,
 • Maszyn Papierniczych i Przetwórczych,
 • Technologii Poligrafii i Maszyn Poligraficznych.

Interdyscyplinarny charakter Instytutu Papiernictwa i Poligrafii, jedynego w kraju posiadającego unikatowe specjalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne, umożliwia realizowanie  projektów badawczych, od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu, do wdrożenia w skali przemysłowej. Prowadzenie tego rodzaju prac ułatwia baza materialna Instytutu, w tym nowoczesne stanowiska badawcze oraz wiele urządzeń wykonanych w skali półtechnicznej i technicznej.

Pomoc dla studentów wynika zarówno z życzliwości przemysłu, Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, jak również z dobrych osobistych kontaktów pracowników Instytutu z przedstawicielami przemysłu i organizacjami w tym z Małopolskim Klastrem Poligraficznym.  Pomoc ta obejmuje takie formy jak: praktyki, staże, sponsorowanie wycieczek specjalistycznych, ponadprogramowego lektoratu języka angielskiego, zakupu komputerów i stanowisk badawczych. Ze swej strony Instytut prowadzi promocję zakładów, organizując seminaria i ekspozycje, gdzie przedstawiana jest działalność firm, ich osiągnięcia. Inicjatywy te przyczyniają się do zacieśnienia współpracy w obszarze dydaktyki i zapewnienia odpowiedniego poziomu kształcenia.

Instytut Papiernictwa i Poligrafii ustawicznie rozwija kontakty i współpracę z instytucjami zagranicznymi (uczelniami, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami), co w istotny sposób przyczynia się do unowocześnienie procesu dydaktycznego i rozwoju badań, a studentom daje możliwość pogłębiania wiedzy i zdobywania praktyki również za granicą. Rokuje to dobrze dla przyszłości Instytutu – jednego z największych ośrodków kształcenia papierników i poligrafów w Europie.