BEZPŁATNY KURS W ZAWODZIE INTROLIGATOR

Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych 
im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie 

ogłasza nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla kwalifikacji 
A.14. Realizacja procesów introligatorskich 
w zawodzie 732201 introligator.

Przewidywany czas trwania kursu  - 12 miesięcy. 
Liczba godzin kursu  -  715 godzin zajęć i 52 godziny praktyki zawodowej.

Słuchaczem Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego może być każda osoba pełnoletnia, która posiada świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej,  zasadniczej szkoły zawodowej,  liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum. Kurs jest bezpłatny dla obywateli RP. Wysokość opłat dla cudzoziemców określa bieżąca Uchwała Rady Miasta Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie 18 maja – 31 sierpnia 2015 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły,
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dowodu tożsamości, 
  • 1 fotografia (podpisana ołówkiem na odwrocie)
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie.

Regulamin kursów oraz dokumenty do pobrania na stronie www.zspm.malopolska.pl