Dobre praktyki

1. Przystosowanie systemu kształcenia na potrzeby firm Klastra

Klaster prowadzi intensywne działania w obszarze kształtowania kadr dla sektora poligraficznego w regionie małopolski.

Zespół, utworzony z przedstawicieli Uczelni wyższych, szkoły średniej oraz szkoły policealnej, wskazał przyczyny oraz opracował propozycje rozwiązania problemów związanych z brakiem możliwości kontynuowania nauki na kierunkach poligraficznych na uczelniach wyższych w Małopolsce. W siedzibie Klastra zorganizowano debatę i podjęto wspólne działania, których efektem jest utworzenie nowej specjalności „Technologie multimedialne i techniki poligraficzne” na Politechnice Krakowskiej oraz nowego kierunku „Grafika reklamowa i multimedia” na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Efekt: Wspólne działania i podjęcie konkretnych rozwiązań przyświęca długofalowym rezultatom zarówno dla członków jak i społeczności lokalnej. Publikacja specjalnego wydania newslettera pt „Przez szkołę do poligrafii” oraz jego szerokie działania promocyjne należy traktować jako wkład Klastra w budowanie świadomości edukacyjnej młodych ludzi.

2. Rozwój zasobów ludzkich

Dobrą praktyką klastra jest udostępnienie członkom oraz ich pracownikom możliwości nauki w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji.

Klaster poprzez organizowanie szkoleń z zakresu zasad druku cyfrowego oraz obsługi maszyny Canon zakupionej na potrzeby Klastra, spowodował nie tylko zmniejszenie kosztów doszkalania pracowników ale także w niektórych przypadkach skrócił okres wdrożenia ich do nowych miejsc pracy.

Dzięki inicjatywie i skutecznym działaniom członków Klastra uczniowie szkół średnich oraz studenci kierunków poligraficznych mają możliwość poszerzania swojej wiedzy z zakresu sektora poligraficznego. Głównym celem organizowanych spotkań/szkoleń/staży jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat możliwości technicznych, zasad funkcjonowania i użyteczności innowacyjnych maszyn poligraficznych, usług w zakresie sektora oraz zapoznanie młodych ludzi z funkcjonowaniem firm w tej branży. Szereg spotkań odbywa się pod nadzorem merytorycznym ekspertów.

Efekt: Aktywność Klastra przyczynia się do doskonalenia umiejętności praktycznych, rozwija zainteresowania w oparciu o rzeczywiste potrzeby i kierunki rozwoju firm z branży, pogłębia wiedzę teoretyczną, a także zwraca uwagę na specyfikę wykonywanych zawodów po okresie edukacyjnym. Wymiernymi korzyściami jest także spadek kosztów szkolenia pracowników firm klastra w zakresie druku cyfrowego, a także możliwość drukowania na niej prac dla swoich klientów.

3. Kreowanie wiedzy i innowacji z zakresu poligrafii wśród młodzieży

Klaster jest współorganizatorem międzynarodowego konkursu graficznego.

Kooperacja wielu podmiotów wchodzących w skład klastra daje efekt synergii i stała się motorem napędowym nowego rozdziału w historii Klastra. Członkowie są zarówno sponsorami konkursu w zakresie w jakim umożliwia im to prowadzona działalność oraz aktywnie uczestniczą w ich przebiegu i realizacji. Skład Jury zasilają między innymi członkowie – praktycy w swej dziedzinie, pozostałe firmy sponsorują nagrody rzeczowe lub też udostępniają nieodpłatnie swoje powierzchnie reklamowe do upowszechniania wiedzy o konkursie.

Efekt: Działania na rzecz popularyzacji wiedzy i umiejętności młodzieży to wkład klastra w edukację oraz aktywizację młodych ludzi. Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej, grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu.

 

4. Ogólnopolska promocja oferty członków Klastra

Klaster wydaje newsletter prezentujący podmioty uczestniczące w klastrze. Zaprojektowany jest on w oparciu o kolorystykę i typografie logotypu klastra oraz uwzględnia doświadczenia członków w zakresie tego typu publikacji.

Na łamach newslettera o zasięgu ogólnopolskim, kolportowanego jako insert do tytułów branżowych członkowie Klastra uzyskują możliwość własnej promocji.

Efekt: Akcja przyczynia się do poprawy konkurencyjności podmiotów uczestniczących i wykorzystywana do zwiększenia liczby podmiotów działających w ramach klastra. Czytelnicy otrzymują bezpłatny dostęp do informacji dotyczących oferty małopolskich firm oraz ich działań w regionie.