Strona Główna

Koncepcja klastra przemysłowego (ang. industrial cluster) została po raz pierwszy zdefiniowana na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku przez M. Portera jako: „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących” 1.  Obok ww. klasycznej definicji M Portera, w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele innych definicji klastra, co świadczy o dużej dynamice zjawiska klasteringu. W szczególności, przyjmuje się różne definicje klastrów na potrzeby różnych działań i programów wspierania klasteringu

Grupa założycielska Klastra

Dobre praktyki

tel.: +48 (12) 252 77 77

faks: +48 (12) 252 77 70

biuro@mmds.pl

Marek Migdalski

tel.: 607 215 843

biuro@klastermalopolski.pl

Agnieszka Czeczot

tel.: 607 745 416

klaster@klastermalopolski.pl

Agnieszka Kopecka

kom.+48 793 597 979

pr@klastermalopolski.pl